Studenthåndbok

 

 

01. Velkommen til skoleåret 20-21

Kjære alle sammen
Velkommen som student, både nye og gamle, til nytt studieår ved Fagskolen i Ålesund! Vi er i år ekstra glad for å kunne ønske alle velkommen til fysisk start på skoleåret. Fagskolen i Ålesund har som hovedmålsetting å utdanne framtidas fagfolk. Fagfolk som er kunnskapsrike, ettertraktede, har god yrkesetikk og er relevante for arbeidslivet.
Fagskolen i Ålesund er en skole med ca 300 studenter og 37 ansatte. Fagskolen har et sterkt fagmiljø med fremoverlente ansatte. Du som student er sammen med behovet i arbeidslivet for arbeidskraft, grunnlaget for vår eksistens som skole. Ledelse, ansatte, studenter, næringene, politikere og Møre og Romsdal fylkeskommune jobber sammen for å utvikle fagskolen videre. Dette året skal vi slås sammen med Fagskolen i Kristiansund og bli til Fagskolen i Møre og Romsdal. Dette spennende og utviklende for skolen i Ålesund.heh

Vi står foran et spennende og noe annerledes skoleår på flere områder. I år vil fokus på undervisning og læring gå hånd i hånd med fokuset på smittevern. Ber alle ta smittevern på høyeste alvor slik at vi raskt kan komme tilbake til en normal hverdag. Hvis situasjonen vedrørende smitte endrer seg vil det kunne bli nødvendig å gå over til digital undervisning eller en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Ber alle forberede seg for et slikt skifte som kan komme på kort varsel.
Fagskolen i Ålesund ønsker å være tett på dere studenter både når det gjelder læring og utvikling. Vi har fokus på den individuelle læringsprosessen for hver enkelt student gjennom undervisning og tett dialog/oppfølging og kollektive læringen undervisningen skal stimulere til. Det er krevende og morsomt å være i en læringsprosess. Skolen ønsker støtte deg i din personlige utvikling og klassestyrer er din kontaktperson ved skolen. Ikke nøl med å be om en prat enten med klassestyrer eller med en faglærer du ønsker å snakke med. På kontoret finner du flere som jobber for at din studiehverdag skal bli god, trygg, utviklende og interessant, og dørene våre er åpne for deg. Studentene er viktige for utviklingen av undervisning og studietilbud ved skolen og vi legger til rette for aktiv deltagelse i fora der slik utvikling foregår.
Trivsel og godt miljø er viktig for læring. Ber dere bidra for et godt felleskap i klassene gjennom raushet, høflighet, toleranse og humør. Oppfordrer dere også til å delta aktivt i det formelle studentarbeidet ved Fagskolen som kalles Studentrådet. Studentrådet består av tillitsvalgte fra de 12 klasser ved skolen og velger nytt styre hvert skoleår. Studentrådsleder sitter i dag som studentrepresentant i Fagskolestyret i Møre og Romsdal.
Ønsker at dere alle får et morsomt, godt og lærerikt år på Fagskolen i Ålesund.
Lykke til med skoleåret 2020-2021
Mvh
Helene Hanken
Rektor

02. Generell informasjon

Studieplanens gyldighet

Studieplanen må anses som et styrende dokument for det inneværende studieår så sant det ikke kommer eksterne krav fra myndighetene. I slike tilfeller må skolen og studentene tilpasse seg for å kunne oppfylle nye og gjeldende krav.

Ny forskrift

Det er nå laget en ny forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal. Denne ble vedtatt i fagskolestyret 13.02.2020.
Forskriften er tilgjengelig på denne linken: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-02-13-179

Kort historikk

Fra 1.august 2004 ble tidligere Møre og Romsdal tekniske fagskole slått sammen med tidligere Ålesund maritime skole. Navnet på den nye sammenslåtte skolen var Ålesund maritime og tekniske fagskole. Våren 2007 skiftet skolen navn til Fagskolen i Ålesund

Utdanningen ved fagskolen i Ålesund er godkjent av NOKUT. I tillegg er den maritime utdanningen godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Kvalitetssikret utdanning

Utdanningen kvalitetssikres gjennom skolens kvalitetssikringssystem (KS).

KS-systemet er et styringsverktøy som spesifiserer ansvarsforhold, arbeidsmønster og prosedyrer for å sikre at undervisningen foregår i henhold til de normative planer, målsettinger i tråd med det læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for den aktuelle utdanning tilsier. Det vil si at skolen har et system som beskriver mål og arbeidsmåter for å nå disse mål, og at det er beskrevet hvordan dette systemet vedlikeholdes, revideres og forbedres.

Kvalitetssystemet involverer alle ansatte og studentene.

Kvalitetspolitikk

Kvalitetsnivået ved Fagskolen i Ålesund (FIALS) måles i forhold til grad av læringsutbyttebeskrivelse. FIALS skal være en god og hyggelig arbeidsplass og en skole som fremmer læring. Kvalitet er en kontinuerlig forbedringsprosess og skapes av hver ansatt med sin kompetanse og gjennomføring av arbeidet. Studentmedvirkning erkjennes som en like viktig faktor for å fremme god kvalitet.

Avvikssystemet

Den kanskje viktigste delen av et KS-system er avvikshåndteringen. Hensikten er å ta systematisk hånd om utilsiktede hendelser, situasjoner eller feil/mangler. Avvikssystemet skal hindre at feil eller mangler gjentar seg, og er derved et system som ivaretar kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Studieplaner

Fagskolen i Ålesund har lagt til grunn Nasjonal plan for toårig fagskoleutdanning (NUTF) og har NOKUT-godkjenning på de tilbudte utdanningene etter Lov om høyere yrkesfaglig utdanning.
Loven er tilgjengelig på denne linken: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28?q=fagskoleloven

Opptakskravet i fagskolen bygger på videregående opplæring innenfor yrkesfagene og tilhørende praksis med fagbrev. Søkere med annen relevant opplæring kan tas inn etter nærmere faglig vurdering.

Forskriften er tilgjengelig på denne linken: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-02-13-179

Den maritime fagskoleutdanningen er i tillegg underlagt internasjonale sertifikatkrav og reguleres gjennom STCW-konvensjonen. Hovedmodellen for den maritime sertifikatutdanningen er to år i fagskolen der STCW-konvensjonen angir minimumskravene til slik opplæring. Opplæringen bygger på STCW-konvensjonen. Studieplaner/emneplaner er i tråd med internasjonale og nasjonale krav til innhold og gjennomføring.

Kvalitetsvurdering skal anvendes på alle felt og nivå.

Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner

Fagskolen i Ålesund samarbeider med NTNU i Ålesund om laboratorier, bibliotek og undervisningspersonale: I tillegg har vi her på Campus, også kantine og bokhandel som våre studenter kan benytte.

Stortinget vedtok sommeren 2018 «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» som i større grad likestiller fagskolene med universiteter og høyskoler.

Eksempel:

 • Studiepoeng
 • Rett til å knytte seg til en studentsamskipnad
 • Rett til permisjon ved fødsel

For maritim utdanning er det et nasjonalt samarbeid på undervisning, læremidler, eksamen, klager og vurdering.

Opplæringskontoret for maritime fag er koordinator av opplæringsplasser for matros og motormenn så vel som kadettplasser gjennom garantiordningen for kadetter.

Bruk av IKT i undervisningen

I undervisningen benyttes bærbar PC til å notere på og til å utarbeide innleveringskrav. Det er sterkt anbefalt at det benyttes maskiner med operativsystemet Windows av nyere versjon.
Windows OS er valgt fordi næringene i hovedsak benytter Windowsbaserte løsninger. Dette blir da en kunnskap som kan benyttes direkte i den nye jobben. Om noen stiller med andre operativsystem må de kunne håndtere standard Microsoft Office formater av nyeste versjon og eventuelle tekniske problemer må de håndtere selv. Som student ved Fagskolen får du tilgang til Microsoft365. Det benyttes trådløs kommunikasjon (WIFI) til Internett. It's Learning benyttes som LMS (Learning Management System).
Det anbefales skjermstørrelser ikke mindre enn 13" og en oppløsning i høyden på mer enn 800 pcx. I alle klasserom er det nok stikkontakter til lading av batteri for alle. Eventuelle skjøteledninger må ordnes selv.

 

03. Informasjon og viktige dokumenter

Skolen forplikter seg til at studenter som har fått tilbud om opptak ved fagskolen skal få tilgang til informasjon om skolen, studietilbudet og lokale forhold som har betydning for gjennomføring av studiet.

Informasjon til studentene gjennom skoleåret vil legges på It's Learning. Studentene har selv ansvar for å holde seg orientert om informasjon som blir gitt.

Alle nye studenter skal ved studiestart få informasjon om:

 • registrering
 • skolestart
 • skolens IKT-opplegg, derunder bruk av It's Learning
 • fagskolens forventninger til studentene, medregnet også undervisningsevaluering
 • muligheter for tilrettelegging av undervisning og eksamen ved dokumentert sykdom eller funksjonshemming
 • fagskolestyrets rolle
 • studentrådet og de tillitsvalgtes rolle
 • studieplan
 • emne-, drifts- og fremdiftsplan
 • innleveringsfrister for arbeidskrav og prøver
 • eksamenstidspunkt eller eksamensperioder
 • sertifikatkravene for de forskjellige nivå
 • skolen og kontaktpersoner http://www.fials.no/om-skolen.html
 • Studieavgift
 • Studentråd
 • Utdanningstilbud
 • Søknadsfrister
 • Opptakskrav
 • Skolereglement
 • IKT-reglement
 • Vurdering og dokumentasjon
 • Nasjonal plan for fagskoleutdanning
 • Lov om fagskoleutdanning
 • Bibliotek

Nasjonal plan for fagskoleutdanning innen teknologi og maritime fag

Planen viser de sentralt fastlagte rammene for innhold og struktur av to-årig fagskoleingeniørutdanning. For øvrig ligger alle nasjonalt godkjente planer på: fagskolen.info

For de maritime fagskoleutdanningene finnes innhold og struktur i skolens studieplaner og emneplaner.
Planene ligger tilgjengelig på skolens kommunikasjonsplattform It's learning.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

Alle skoler i Norge er nå nivåmessig plassert i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Det er i sin tur utledet av European Qualification Frame (EQF). Dette sikrer at fagskoleutdanningen har samme verdi i alle land, ikke bare i det landet utdanningen ble tatt. Ifølge Kunnskapsdepartementet er den 2-årige fagskolen plassert i nivå 5.2. Se Kunnskapsdepartementet for mer informasjon.

Studieplaner

Den enkelte fagskole utarbeider detaljerte studieplaner for utdanningen ut fra de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) og retningslinjer angitt i Nasjonal plan for toårig fagskoleutdanning. Dette sikrer et nasjonalt faglig nivå slik at den enkelte utdanning fremstår som enhetlig og gjenkjennelig uavhengig av fagskole og at utdanningen holder et høyt internasjonalt nivå.

Studieplan, Emneplan og Fremdriftsplan

Studieplan, emneplan og fremdriftsplaner angir tidsfrister for arbeidskravene, anbefalt litteratur og organisering av opplæringen (forelesninger, simulatortrening, veiledning, studiegrupper osv).

Fagskoletilbud dette skoleår

Etter ønske fra NOKUT er beskrivelsene av studieretningene endret. Nå heter det som følger:

 • Studieretning Bygg
 • Studieretning Anlegg
 • Studieretning Automatisering
 • Studieretning Elkraft
 • Studieretning Maskinteknikk

Maritim offisersutdanning:

 • Studieretning Dekksoffiser
 • Studieretning Maskinoffiser

Alle utdanningene er toårige på heltid. Etter endt utdanning oppnås graden Vocational Diploma.

Hjemmeside

Fagskoleutdanningen er presentert på skolens hjemmeside som er under løpende oppdatering, www.fials.no.

På nettsiden inngår informasjon om:

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) onf

Alle fagskolestudenter i Norge kan nå stille med kandidater til det nasjonale fagskolestudentrådet. Denne ble stiftet 27. april i 2012

3.1 Skolerute og romplan

3.1.1 Skolerute

3.1.2 Romplan

Etasje RomNr Formål Ansatte
U etg      
  016-017 El lab  
  018-022 Nautisk lab  
  034 Kontor Lab ing Storøy
1 etg      
  112 Ekspedisjon Furnes
  113 Merkantilt Skjong
  114 Rektor Hanken
  115 Avd Leder Teknisk Nesse
  116 Avd Leder Maritim Otterlei
  119 Møterom  
  120 LØM-fag kontor Selliseth, Bruun, Roald, Tødenes, Akselvoll
  121 Bygg og Anlegg kontor Blindheim, Stenseth, Pilskog
  123 Personalrom  
  124 Grupperom  
  125 Elektro kontor Amundsen, Hauge, Khashabi, Lundanes
  126 Klasserom 1 år Elektro  
  127 Klasserom 2 år Elektro  
  134 Klasserom 1 år Nautisk A  
  135 BIM lab 2 år Bygg og Anlegg  
  136 Klasserom 1 år Bygg og Anlegg  
2 etg      
  211 Nautisk kontor Dyrkorn, Kjerstad, Sæther, Madsen
  212 Nautisk kontor Velashjerdi, Dyb, Flisnes, Jenssen
  213 Klasserom 2 år Bygg og Anlegg  
  214 Klasserom 2 år Nautisk B  
  215 Data lab  
  217 Grupperom  
  219 Skipsteknisk kontor Dybvik, Farstad, Sætren
  220 Maskinteknikk kontor Lid, Ringstad, Leira, Landsverk
  221 Auditorium  
  222 Klasserom 2 år Maskinteknikk  
  226 Klasserom 1 år Skipsteknisk  
  227 Grupperom  
  228 Grupperom  
  229 IT kontor Balseth
  231 Klasserom 1 år Maskinteknikk  
  232 Klasserom 2 år Nautisk A  
  233 Grupperom  
  234 KS leder  
  235 Vaktmester Øhlander
  236 Klasserom 2 år Skipsteknisk  
3 etg      
  311-316 Nav sim  
  332-333 Radio lab  
  334 Klasserom 1 år Nautisk B  

3.2 Skoleskyss

Studenter på teknisk fagskole og andre tertiærutdanninger har ikke rett på fri skoleskyss og henvises til frammr.no for videre informasjon om priser for studenter.

 

3.3 Skoledagens lengde

time Start Slutt
1 08:15 09:00
2 09:00 09:45
3 09:55 10:40
4 10:40 11:25
Lunch 11:25 11:50
5 11:50 12:35
6 12:35 13:20
7 13:30 14:15
8 14:15 15:00

3.4 Studie og stipend

Søknader om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning må gjøres på nettet: www.lanekassen.no

Alle spørsmål om stipend og lån rettes til Lånekassen.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

 • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
 • 15. mars for vårsemesteret

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale. Det tar cirka syv måneder fra du sist fikk studielån, til du får den første regningen.

Skolen registrerer ditt fremmøte til lånekassen ved skolestart slik at utbetaling skjer raskest mulig.

Ved skoleavbrudd og langt fravær (over 20 dager pr. halvår) gir skolen melding til Lånekassen.

Støtte som ikke er utbetalt, vil bli stoppet.

3.5 Kantine, bokhandel og bibliotek

På Campus har studenter tilgang på kantine i hovedbygget til NTNU (Kompasset) og nede på NMK. I kantinene finner en både varmretter og à la carte hver dag i tillegg til brødmat, salater og fast food.
Husk at kopper og glass ikke må tas ut av kantina.

Bokhandel
I 1.etg. i hovedbygget på campus (Kompasset) finnes en bokhandel som fører det meste av pensumbøker, i tillegg til støttelitteratur og et utvalg bøker til fritidslesing. De kan også bestille inn bøker. Her finnes også et stort utvalg rekvisita og annet studiemateriell, i tillegg til en del gaveartikler og kioskvarer.

Bibliotek
På campus finnes et bibliotek i hovedbygget (Kompasset). Her kan alle med lånekort for bibliotek i Ålesund låne bøker. I tillegg er der tilgang til:

 • Aktivt søke etter tilleggsinformasjon til forskjellig læringsarbeid
 • Slå opp i leksika, ordbøker, atlas mm.
 • Søke i forskjellige databaser via Internett
 • Lese aviser og tidsskrifter
 • Låne bøker med hjem.

Lånekort kan også benyttes på bibliotek på Moa kjøpesenter og i Ålesund sentrum.

Kontakt administrasjonen i 1.etg på Fagskolebygget om det ønskes mer informasjon

3.6 Bokskap

Gule bokskap finnes i 1., 2. og 3. etasje. Fra skolestart kan du leie bokskap for 100,- pr. skoleår ved å henvende deg til administrasjonen ved Fagskolen i Ålesund.

Alle skap skal være tømt til skoleslutt hvert år, og nøkler til de gule skapene leveres inn i administrasjonen. Ikke innleverte nøkler faktureres for skifte av lås og nye nøkler. Tapt nøkkel i løpet av året, faktureres 150,- og du vil få utlevert ny nøkkel.
Alle skap som står låst 1. Juli, vil bli tømt av administrasjonen uten videre varsel. Dette for å vaske og klargjøre til neste skoleår.

3.7 Hybler-leiligheter

Skolen formidler ikke hybler/leiligheter til studenter. Studenter står imidlertid fritt til å henge annonser på skolens oppslagstavle ved skolestart.

3.8 Studieavgift

Studieavgiften er 750 kr pr. semester. Ved manglende innbetaling vil en ikke få avholde eksamen, og Sluttdokumentasjon vil ikke bil sendt ut før alt er innbetalt.

3.9 Utskrifter/kopiering

Studenter vil ha tilgang til utskrift via sitt studentkort og/eller sin feide pålogging, da på multifunksjonsmaskin i gangareal.
Informasjon om pålogging på skriver vil bli gitt i løpet av første uken på skolen, og en kan henvende seg i administrasjonen ved problemer.

3.10 Kompendier

Kompendier oppfattes i denne sammenheng som undervisningsmateriell og inngår i liste over angitt litteratur for opplæringen. Studenten har selv ansvar for å skaffe seg slikt materiell. Fagskoleutdanningen er inne i en periode med nye læreplaner og nytt fagstoff som ikke er fulgt opp med tilpassede lærebøker. Faglærer kan i samråd med studentene være nødt til å avhjelpe denne mangelen av egnet lærestoff ved å lage tilpasset læremiddel, kompendier, innen enkelte fagområder. Disse kompendiene kommer til erstatning for lærebøker og skal betales av studenten. Nødvendige kompendier i det enkelte fagområde vil fremgå av undervisningsplanen og på liste over anbefalt litteratur.

For de maritime studier finnes en nettside der mange av lærebøkene til studiet ligger, fritt til ned lasting.

Link til nettsiden: http://www.marfag.no/

3.11 Kjøp av læremidler-tilleggslitteratur

Skolen ved faglærer har i enkelte sammenhenger henvendt seg direkte til forlag og andre med hensyn til fellesbestilling av læremidler til studentene for å redusere studentenes utgifter. I slike tilfeller sørger faglærer for at betaling samles inn på forhånd slik at alle utgifter dekkes fullt ut. Regning sendes en kontaktperson i gruppen.

3.12 Parkeringyves guillou car

Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området!

Studenter har tilgang på parkering på sørsiden av Borgundvegen via Sørneskrysset, ved NMK. En får tilgang til parkeringen via studentkort, som blir produsert etter skolestart. Følg skilting i området.
Ytterligere parkering finnes i begrenset omfang i Gangstøvika. Dette er ikke område som Fagskolen råder over, og en parkerer på eget ansvar. Følg skilting.
Skolen har ikke ansvar for parkerte kjøretøy.
Ved spørsmål, ta kontakt med administrasjonen.

3.13 Skolens åpningstider

Skolen er normalt åpen fra mandag til fredag fra kl. 07:00 – 17:00.

Etter kl. 17:00 må det brukes kort.

Alle studentene vil få parkeringskort med personlig pinkode ved skolestart som også kan brukes til ytterdørene. Åpningstidene vil kunne variere, se fronter for informasjon.

3.14 Røykingrøyking forbudt skilt

Skolen skal være røykfri!

Det er forbudt å røyke i skolens lokaler, inkludert kantine, laboratorier, korridorer og utenfor inngangsdørene.

Røykere henvises til egne røykeområder, der det er satt opp askebegre. Det nærmeste er i nederste enden av svalgang ved inngang vest. Ved inngang øst er all røyking forbudt da der ikke er satt opp askebeger

3.15 Forsikring

Studenter på fagskolen er for tiden ikke forsikret av Møre og Romsdal fylkeskommune.

3.16 Nyttige lenker

 

Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler (NUTF)

sd
 

 

05. Lover og forskrifter

Itslearning logo